អន្តរជាតិ
ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ Heng ថ្ងៃទី 17 August, 2020   ម៉ោង 08:55

(អន្តរជាតិ)៖ គិតត្រឹមម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ២១,៨១៦,៧៩៣នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន >>អាន​បន្ត

ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ Heng ថ្ងៃទី 12 August, 2020   ម៉ោង 18:06

(អន្តរជាតិ)៖ គិតត្រឹមម៉ោង ៦ និង៣០នាទីល្ងាចថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ COVID-19 ដែលត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រកាសចាត់ទុកជា «ជំងឺរាតត្បាតជាសកល» បានវាយលុកចូល >>អាន​បន្ត

ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ Heng ថ្ងៃទី 5 August, 2020   ម៉ោង 17:59

(អន្តរជាតិ)៖ គិតត្រឹមម៉ោង ៥ និង៣០នាទីល្ងាចថ្ងៃពុធ ទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ COVID-19 ដែលត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រកាសចាត់ទុកជា «ជំងឺរាតត្បាតជាសកល» បានវាយលុកចូល >>អាន​បន្ត

ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ Heng ថ្ងៃទី 4 August, 2020   ម៉ោង 09:52

(អន្តរជាតិ)៖ គិតត្រឹមម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ១៨,៤៣៣,៩៦១នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន >>អាន​បន្ត

ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ Heng ថ្ងៃទី 2 August, 2020   ម៉ោង 11:56

(អន្តរជាតិ)៖ គិតត្រឹមម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ១៧,៩៩១,៥០១នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មាន >>អាន​បន្ត

ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ Heng ថ្ងៃទី 30 July, 2020   ម៉ោង 17:45

(បរទេស)៖ គិតត្រឹមម៉ោង ៥ និង៣០នាទីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ COVID-19 ដែលត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រកាសចាត់ទុកជា «ជំងឺរាតត្បាតជាសកល» បាន >>អាន​បន្ត

ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ Heng ថ្ងៃទី 16 July, 2020   ម៉ោង 13:21

(បរទេស)៖ គិតត្រឹមម៉ោង ៧:០០ព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ១៣,៦៧១,១៩៩នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មាន >>អាន​បន្ត

ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ Heng ថ្ងៃទី 11 July, 2020   ម៉ោង 17:51

(អន្តរជាតិ)៖ គិតត្រឹមម៉ោង ៥ និង០០នាទីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ COVID-19 ដែលត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រកាសចាត់ទុកជា «ជំងឺរាតត្បាតជាសកល» បានវាយលុកចូល >>អាន​បន្ត

ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ Heng ថ្ងៃទី 9 July, 2020   ម៉ោង 17:34

(អន្តរជាតិ)៖ គិតត្រឹមម៉ោង ៦ និង០០នាទីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ COVID-19 ដែលត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រកាសចាត់ទុកជា «ជំងឺរាតត្បាតជាសកល» បាន >>អាន​បន្ត

ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ Heng ថ្ងៃទី 6 July, 2020   ម៉ោង 09:15

(អន្តរជាតិ)៖ គិតត្រឹមម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ១១,៥៤៦,៤៩៣នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន >>អាន​បន្ត